Obchodné podmienky SAHESA s.r.o.

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa elektronického obsahu prostredníctvom internetovej stránky www. premiumuctovnik.sk.
2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
- zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
-zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.
5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke www.premiumuctovnik.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

Článok II
Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetovej stránky www.premiumuctovnik.sk:
Obchodné meno: SAHESA s.r.o.
Sídlo: Miletičova 21, Bratislava 821 08
IČO: 31 348 980
IČ DPH: SK2020302790
Zast.: Ing. Blažena Szabová, konateľ
Email: szabo@sahesa.sk
tel.č.: +421 2 4464 4188
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.
Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Elektronickým obsahom je akýkoľvek obsah poskytnutý alebo sprístupnený predávajúcim prostredníctvom tejto stránky.
Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
email: ba@soi.sk
tel. č. 02/58272172, 02/58272104


Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Prostredníctvom internetovej stránky si kupujúci môže objednať ponúkaný elektronický produkt alebo členstvo.
Elektronický produkt je akýkoľvek produkt ponúkaný predávajúcim (napr. ebook, video kurz a pod.), ktorý je možné si jednorazovo kúpiť. Sprístupnený bude po zaplatení kupujúcemu prostredníctvom jeho užívateľského účtu na stiahnutie/určitý počet vzhliadnutí..
Členstvo predstavuje spoplatnený prístup kupujúceho k elektronickému obsahu sprístupnenému predávajúcim prostredníctvom užívateľského účtu na určitý čas.
Pri nákupe kupujúci postupujete tak, že vybraný produkt alebo druh členstva objedná kliknutím na "Objednať". Následne vyplní fakturačné údaje a záväzne objedná kliknutím na "Objednať s povinnosťou platby".
Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy emailom. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok IV
Užívateľský účet

Kupujúci má prístup k zakúpenému elektronickému obsahu prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Kupujúci si vytvorí užívateľský účet registráciou na internej stránke.
Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné.
Kupujúci je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom predávajúcim.
Kupujúci je povinný chrániť prístupové k účtu, aby sa k nemu nedostala žiadna tretia osoba. Užívateľský účet je určený výlučne pre kupujúceho a nie je oprávnený ho sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
Predávajúci je povinný najmä:
poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
poskytnúť alebo sprístupniť objednaný elektronický produkt alebo členstvo.
Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
Kupujúci je povinný najmä:
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.
Kupujúci má právo poskytnutie alebo sprístupnenie objednaného elektronického produktu alebo členstva riadne a včas.

Článok VI
Cena

Ceny jednotlivých elektronických produktov a členského sú zverejnené na tejto stránke. Uvádzané sú vrátane dane pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých poplatkov.
Dokladom o predaji vrátane ceny produktu je faktúra (daňový doklad), ktorá je kupujúcemu odoslaná na email zadaný v objednávke.
Kupujúci je povinný zaplatiť objednaný produkt alebo poplatok za členstvo v lehote do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu uvedenej lehote má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili.
Kupujúci môže zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:
vopred bankovým prevodom
cez platobnú bránu.
Cena za členstvo sa platí podľa aktuálneho cenníka zverejneného na stránke mesačne. Zaplatené členské sa nevracia, a to ani pri nevyužívaní služieb.
Objednaný elektronický produkt alebo členstvo bude sprístupnené kupujúcemu ihneď po zaplatení ceny prostredníctvom užívateľského účtu. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet predávajúceho.

No compensation shall be paid with regard to the use of your Content. The Company shall have no obligation to publish or enjoy any Content you may send us and may remove your Content at any time.

Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom, pričom použiť môže formulár na odstúpenie od zmluvy. Tento je potrebné zaslať na adresu SAHESA s.r.o., Miletičova 21, Bratislava 821 08 alebo mailom na sahesa@sahesa.sk.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok VIII
Riešenie sporov

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail sahesa@sahesa.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok IX
Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na tejto stránke.
Kupujúci berie na vedomie, že informácie poskytnuté prostredníctvom elektronického obsahu predávaného predávajúcim alebo akýmkoľvek iným spôsobom prostredníctvom tejto stránky majú len informatívny charakter. Predávajúci nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií. Elektronický obsah žiadnym spôsobom nenahrádza poskytovanie účtovných služieb v zmysle relevantných právnych predpisov.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s používaním tejto stránky alebo informácií na nej zverejnených alebo prostredníctvom nej poskytnutých.

Článok X
Autorské práva

Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je predávajúci, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Všetok elektronický obsah poskytovaný kupujúcemu je autorským dielom a požíva ochranu na základe uvedeného zákona. Zaplatením ceny za objednaný elektronický produkt alebo členské kupujúci získava nevýhradnú licenciu na použitie elektronického obsahu pre vlastnú potrebu na vymedzené obdobie. Kupujúci nie je oprávnený tento obsah kopírovať, upravovať, rozširovať, zverejňovať, poskytnúť alebo sprístupniť tretej osobe a ani inak používať.

Článok XI
Platnosť zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XII
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúcich spracúva predávajúci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke sekcii Ochrana osobných údajov

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na tejto stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre predávajúceho, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.4.2021.